endodoncie

ošetření kořenových kanálků zubu jako konzervativní léčba komplikací zubního kazu

úsměv to řekne za Vás

Proč se dělá endodontické ošetření zubů?

Účelem tohoto zdravotního výkonu je zachování zubu v dutině ústní a obnova jeho funkce. Ač mrtvý zub s kvalitně ošetřeným systémem kořenových kanálků dále funguje jako přirozený, pacientovi vlastní „implantát“. Cílem výkonu je mechanicky rozšířit, chemicky vydezinfikovat a zaplnit systém kořenových kanálků infikovaného a poškozeného zubu a ten následně zrekonstruovat a rovněž vyléčit zánět kostěného lůžka zubu, pokud je diagnostikován. K ošetření je nutno přistoupit v případě, že dojde k zánětlivému postižení, eventuálně odúmrtí zubní dřeně následkem neléčeného zubního kazu.

endodoncie

Při posouzení indikace se bere v potaz několik rozhodujících faktorů: například význam zubu, jeho biologický faktor, rozsah postižení klinické korunky zubu, zachování tzv. ferule (určitého množství zdravých tvrdých zubních tkání po obvodu kořene zubu nad úrovní dásně), schopnost zubu po ošetření sloužit jako pilíř protetické náhrady, anatomie kořene, technické faktory, které mohou znemožnit ošetření (např. omezení otevírání úst, postižení čelistního kloubu, některá celková onemocnění pacienta apod). Při indikaci endodontického ošetření je přání pacienta zachovat zub důležité, ale nikoliv rozhodující. Naopak nezájem pacienta o ošetření nebo sociální (finanční) důvody jsou jednoznačným kritériem pro nezahájení léčby.

Jak probíhá endodontický výkon

EndodoncieVýkon je běžně prováděn v místním znecitlivění. Za účelem zabránění šíření infekce a úniku dezinfekčních látek do ústní dutiny se zub izoluje pomocí speciální elastické blány (tzv. kofferdam). Při velkém poškození korunky zubu se ještě před izolací provede adhezivní dostavba obvodových stěn korunky zubu.

Dle složitosti daného případu je rozdělen do několika návštěv v ordinaci zubního lékaře, každá v délce přibližně dvě hodiny. Během ošetření jsou používány speciální přístroje a nástroje a zhotovovány kontrolní rentgenové snímky.

Nejprve se odstraní infikované tkáně korunkové části zubní dřeně a najdou vstupy do kořenových kanálků pomocí operačního mikroskopu. Systém kořenových kanálků se ručními a rotačními nástroji mechanicky rozšíří, aby bylo možné aplikovat dezinfekční roztoky, jejichž působením se zub zbaví choroboplodných zárodků.

Přesná délka jednotlivých kořenových kanálků se určí pomocí elektronického přístroje apexlokátoru. Rozšířený a vydezinfikovaný vnitřní prostor zubu se následně zaplní a hermeticky utěsní gutaperčovými čepy metodou laterální nebo vertikální kondenzace. V případě, že kořenový systém je vyplněn zbytky gangrenózní či jinak zánětem postižené dřeně, v první návštěvě do kořenového systému se aplikuje desinfekční vložka s hydroxidem vápenatým na dobu 10 – 14 dní a definitivní zaplnění kořenových kanálků se provede až ve druhé návštěvě. Poté se zhotoví dostavba jádra korunkové části zubu tak, aby byl zub připraven pro případnou protetickou rekonstrukci.

Komplikace a možná rizika endodoncie

Eventuální komplikace mohou vzniknout z důvodu značné anatomické složitosti systému kořenových kanálků a technické obtížnosti endodontického ošetření, avšak vzhledem k použití nejmodernějšího přístrojového vybavení a zvětšovacích technik (operační mikroskop) lze na naší klinice oprávněně předpokládat nízký výskyt komplikací během ošetření. V průběhu mechanického opracování kořenových kanálků může rovněž dojít k oddělení kořenového nástroje či k perforaci kořene zubu. Nelze zaručit, že se podaří nalézt, zprůchodnit, rozšířit, vydezinfikovat a zaplnit všechny kořenové kanálky, odstranit překážku/y v kanálku nebo například zapečetit perforovaný kořen, případně dosáhnout vyhojení zánětu zubního lůžka.

Riziko tohoto způsobu ošetření spočívá především v nepřehlednosti (tj. vyšším riziku zalomení nástroje či perforaci stěny kořenového kanálku), pak nutností plnění kanálku hmotou, která se v kanálku smršťuje a nezaručuje hermetický uzávěr. Následně dochází k reinfekci kanálku, která končí ztrátou zubu, anebo nutnosti časově, technicky a ekonomicky mnohem náročnějšího výkonu (reendodontické, tj. opětovné ošetření kořenového kanálku). Každé další ošetření kořenového kanálku je potenciálně nebezpečné oslabením zubu a jeho následnou ztrátou kvůli rozlomení korunky nebo kořene.

Během výkonu není rovněž vyloučena aktivace chronického ložiska s následným vzplanutím akutního zánětu, který je podle situace řešen podáváním antibiotik nebo chirurgickou léčbou.

Úspěšnost výše uvedených postupů je vysoká, avšak individuální anatomické poměry zubu nezaručují, že se jej vždy podaří vyléčit a zachovat v dutině ústní. Někdy ani po úspěšném vypracování a zaplnění kořenového systému se nepodaří dosáhnout úplného vyhojení zánětlivého ložiska v kosti alveolu. V tom případě se musí primárně konzervativní zákrok plnění kořenového kanálku doplnit chirurgickou intervenci v oblasti apexu (špičky kořene) za účelem odstranění zánětlivého ložiska a revizi periapikálního prostoru. Tento zákrok se provádí rovněž pod kontrolou mikroskopem a má za cíl minimalizovat rozsah chirurgické intervence.

Omezení a doporučení ve způsobu života po provedení endodoncie

Po provedení výše popsaného zdravotního výkonu může pacient vnímat několik dní zvýšenou citlivost ošetřeného zubu, která postupně ustupuje a lze ji v případě potřeby tlumit léky s analgetickým účinkem. Ke změně zdravotní způsobilosti pravděpodobně nedojde.

MUDr. Lina Velková, vedoucí lékařka DENT MEDICO

CHCI SE OBJEDNAT